Regulamin korzystania z serwisu internetowego ExtraInHotel przez Hotele i Partnerów z dnia 01.03.2018

  1. Postanowienia wstępne.

    

   Niniejszy regulamin ( dalej: „Regulamin Biznes”) dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego „ExtraInHotel” przez jego użytkowników posiadających status Hotelu lub Partnera.

    

   Właścicielem i administratorem serwisu „ExtraInHotel” jest Extrainhotel Sp. z o.o. (zwana dalej: „Usługodawcą”) z siedzibą w Gdyni, ul. Redłowska 50A8, 81-450 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000711497, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, wpłacony w całości, nr NIP 7952545727, REGON: 36907243300000.

    

  1. Definicje.

    

   1. Aplikacja ExtraInHotel (lub w skrócie Aplikacja)- dostępna za pośrednictwem sieci Internet innowacyjna aplikacja mobilna pod nazwą handlową „ExtraInHotel” udostępniana w technologii SaaS (Software-as-a-Service) na urządzenia przenośne z dostępem do sieci Internet; możliwa do pobrania w oficjalnych sklepach internetowych Google Play i AppStore, oferująca możliwość przeglądania Atrakcji dostępnych w wybranym Hotelu lub lokalizacji,
   2. ExtraInHotel – serwis internetowy udostępniający zalogowanym użytkownikom, posiadającym status Hotelu lub Partnera, narzędzia do wprowadzania, edycji, wyświetlania, usuwania, rozliczania i zarządzania wyświetlanymi w Aplikacji Atrakcjami i Powiadomieniami, utrzymywany na domenie extrainhotel.com,
   3. Hasło – poufny, ustalony przez Hotel lub Partnera ciąg znaków, który umożliwia logowanie do Konta Partnera lub Profilu Hotelu,
   4. Konto Partnera – indywidualne konto Partnera w Aplikacji,
   5. Profil Hotelu – indywidualne konto Hotelu zawierające logo Hotelu,
   6. Atrakcja – informacja handlowa lub marketingowa dotycząca Hotelu lub Partnera, kierowana do Użytkownika, wyświetlana na telefonie lub urządzeniu mobilnym z zainstalowaną Aplikacją, gdy Użytkownik przebywa w miejscu działalności Hotelu, a także w promieniu do 10 km od miejsca działalności Hotelu, gdy Użytkownik wybierze profil Hotelu w Aplikacji, jak również dla każdego Użytkownika przebywającego w dowolnym miejscu i korzystającego z Aplikacji poprzez sieć Internet; szczegółową treść Atrakcji określa § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Biznes,
   7. Powiadomienie – skrócona wersja Atrakcji, wyświetlane nawet na zablokowanym telefonie lub urządzeniu mobilnym wszystkim Użytkownikom, którzy mają zainstalowaną i aktywną Aplikację w miejscu działalności Hotelu, a także dla wszystkich Użytkowników, którzy mają dostęp do Aplikacji poprzez sieć Internet i wejdą na profil Hotelu w Aplikacji, Powiadomienie polega na pojawieniu się tzw. „push” z treścią nowo wyświetlonej Atrakcji,
   8. Hotel – podmiot prowadzący działalność gospodarczą i świadczący usługi hotelarskie w zakresie określonym ustawą z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. Z 2017 poz 1553, 2361), w rozumieniu niniejszego Regulaminu Hotelem są także: motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe oraz schroniska młodzieżowe. Hotel jest podmiotem współpracującym z Usługodawcą w zakresie wykorzystywania Aplikacji do promocji towarów lub usług własnych lub Partnerów, a zasady tej współpracy określa Regulamin Biznes,
   9. Partner – zwany także organizatorem atrakcji turystycznych, podmiot, w tym także jednostki administracji publicznej, muzea, kina, centra kultury, prowadzący działalność gospodarczą czy kulturalną w branży usług turystycznych, „horeca” (z j. ang. „Hotels, Restaurant and Catering”) lub szerzej „czasu wolnego”, w tym poprzez Internet, punkty handlowe lub usługowe, jak również placówki franczyzowe lub współpracujące, którego Atrakcje lub Powiadomienia są prezentowane w Aplikacji przez Usługodawcę,
   10. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Aplikacji udostępnianej przez Usługodawcę.
     
  1. Warunki techniczne korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

    

   1. W celu korzystania z ExtraInHotel Hotel lub Partner powinien posiadać urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (np. komputer, telefon, tablet, inne urządzenie mobilne) wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w tym antywirusowym, najnowszą wersję jednej z przeglądarek internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Hotel lub Partner powinien mieć włączone w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
   2. Usługodawca oświadcza, że brak jest szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
     
  1. Jak to działa? Zasady korzystania.

    

   1. Korzystanie z Aplikacji przez Hotel lub Partnera oznacza, że zapoznał się on z treścią Regulaminu Biznes, w tym z Cennikiem oraz Polityką Prywatności i akceptuje ich postanowienia.
     
  1. Rodzaje usług dla Hoteli.

    

   Usługodawca w ramach ExtraInHotel udostępnia Hotelowi następujące rodzaje usług:

    

   1. Możliwość założenia i prowadzenia indywidualnego Profilu Hotelu, dodania loga Hotelu do Profilu Hotelu.
   2. Możliwość samodzielnego wprowadzania, edycji, zarządzania, wstrzymywania wyświetlania i usuwania wyświetlanych w Aplikacji Atrakcji. Atrakcja powinna zawierać:
    – co najmniej jedno zdjęcie, opis zawierający miejsce i termin trwania usługi lub parametry jakościowe towaru, cenę i sposób jej zapłaty, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres strony internetowej Hotelu lub odnośnik do tej strony;
    Atrakcja może dodatkowo zawierać:
    – więcej zdjęć i inne informacje, o ile Usługodawca udostępnia taką możliwość w formularzu.
    Zabronione jest umieszczanie w formularzu dotyczącym Atrakcji informacji, reklamy lub promocji innych podmiotów czy osób trzecich.
   3. Zamówienie wyświetlania w Aplikacji Atrakcji w wybranych dniach i godzinach miesiąca,
   4. Możliwość zapraszania Partnerów do korzystania z ExtraInHotel,
   5. Możliwość akceptowania do wyświetlania Atrakcji otrzymywanych od Partnerów w ExtraInHotel i zarabiania Prowizji płatnej od Usługodawcy na zasadach określonych w §10 Regulaminu Biznes,
   6. Możliwość cofnięcia akceptacji Atrakcji Partnera w każdym czasie,
   7. Możliwość ustawienia z poziomu Profilu Hotelu Budżetu Miesięcznego (BM), to jest granicznej kwoty wynagrodzenia netto za usługi Usługodawcy, po przekroczeniu której oprogramowanie automatycznie spowoduje zawieszenie wyświetlania Atrakcji Hotelu do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło przekroczenie albo do chwili podniesienia BM przez Hotel w ustawieniach Profilu,
   8. Miesięczne automatyczne podsumowanie wyświetleń Atrakcji (Miesięczny Raport Wyświetleń) własnych oraz zaakceptowanych Atrakcji Partnerów, dostępne z poziomu Profilu Hotelu oraz pliku w formacie z rozszerzeniem .pdf przesyłanego na adres e-mail Hotelu wraz z miesięcznym rozliczeniem za usługi płatne.
     
  1. Rodzaje usług dla Partnerów.

    

   Usługodawca w ramach ExtraInHotel udostępnia Parterowi następujące rodzaje usług:

    

   1. Możliwość założenia i prowadzenia indywidualnego Konta Partnera,
   2. Możliwość samodzielnego wprowadzania, edycji, zarządzania, wstrzymywania wyświetlania i usuwania wyświetlanych w Aplikacji Atrakcji. Atrakcja powinna zawierać:
    – co najmniej jedno zdjęcie, opis zawierający miejsce i termin trwania usługi lub parametry jakościowe towaru, cenę i sposób jej zapłaty, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres strony internetowej Partnera lub odnośnik do tej strony (jeśli ją posiada);
    Atrakcja może dodatkowo zawierać:
    – więcej zdjęć i inne informacje, o ile Usługodawca udostępnia taką możliwość w formularzu.
    Zabronione jest umieszczanie w formularzu dotyczącym Atrakcji informacji, reklamy lub promocji innych podmiotów czy osób trzecich.
   3. Zamówienie wyświetlania w Aplikacji Atrakcji pod warunkiem akceptacji przez Hotel w wybranych dniach i godzinach miesiąca – jak to działa?
    1. Partner ma możliwość złożenia Zamówienia wyświetlania Atrakcji w wybranym Hotelu lub Hotelach pod warunkiem zaakceptowania Atrakcji przez wybrany Hotel lub Hotele.
    2. Partner samodzielnie tworzy na swoim Koncie Atrakcję, korzystając z udostępnionego w tym celu formularza lub wybiera Atrakcję zapisaną na swoim Koncie.
    3. Partner składa za pomocą formularza Zamówienie, w którym wybiera Hotel lub Hotele współpracujące z Usługodawcą, a w których Partner chce promować swoją Atrakcję oraz wybiera dni i godziny miesiąca, w jakich Atrakcja ma być wyświetlana.
    4. Potwierdzeniem złożenia warunkowego Zamówienia u Usługodawcy jest komunikat dostępny w Aplikacji z poziomu Konta Partnera, a także powiadomienie wysyłane na adres e-mail podany przy rejestracji Konta Partnera.
    5. Składając Zamówienie, Partner przyjmuje do wiadomości fakt, że jest to usługa uwarunkowana zgodą osoby trzeciej (Hotelu) i możliwa jest sytuacja braku akceptacji wyświetlania Atrakcji Partnera przez osobę trzecią, a także wycofania akceptacji w trakcie wyświetlania Atrakcji, a tym samym braku wyświetlenia Atrakcji Partnera dla osób korzystających z Aplikacji. Powyższe nie wyklucza zaakceptowania wyświetlania Atrakcji Partnera przez inny wybrany Hotel/ wybrane Hotele i prezentacji zamówionych za pośrednictwem ExtraInHotel Atrakcji w innym Hotelu lub Hotelach.
    6. Informacja o wyrażeniu zgody lub jej cofnięciu przez wybrany Hotel dostępna jest dla Partnera z poziomu jego Konta, a także Partner otrzymuje powiadomienie na podany przy rejestracji Konta Partnera adres e-mail.

    Usługodawca jest dostawcą innowacyjnego narzędzia do komunikacji i współpracy pomiędzy Partnerem, Hotelem a Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za brak akceptacji wyświetlania lub wycofanie wcześniej udzielonej akceptacji wyświetlania Atrakcji Partnera przez Hotel.
    Partnerowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożenia warunkowego Zamówienia u Usługodawcy i braku ziszczenia się warunku koniecznego do spełnienia świadczenia przez Usługodawcę.

   4. Możliwość ustawienia z poziomu Konta Partnera Budżetu Miesięcznego (BM) to jest granicznej kwoty wynagrodzenia netto za usługi Usługodawcy, po przekroczeniu której oprogramowanie automatycznie spowoduje zawieszenie wyświetlania Atrakcji Partnera do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło przekroczenie albo do chwili podniesienia BM przez Partnera w ustawieniach Profilu,
   5. Miesięczne automatyczne podsumowanie zamówionych i faktycznie zrealizowanych wyświetleń Atrakcji (Miesięczny Raport Wyświetleń) dostępne z poziomu Konta Partnera oraz pliku w formacie z rozszerzeniem .pdf przesyłanego wraz z miesięcznym rozliczeniem na adres e-mail Partnera.

    

  1. Prawa i obowiązki Usługodawcy.

    

   1. Usługodawca dostarcza, rozwija oraz zabezpiecza i utrzymuje swoje autorskie oprogramowanie – Aplikację i serwis internetowy ExtraInHotel wraz z panelami do wprowadzenia, edycji, usuwania i rozliczania wyświetlanych Atrakcji,
   2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
    1. przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Aplikacji czy serwisu internetowego ExtraInHotel,
    2. wysyłania na adres e-mail Hoteli i Partnerów komunikatów, w tym technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem ExtraInHotel,
    3. przeglądania, edytowania, publikowania, odmawiania publikacji czy usuwania wypowiedzi i plików zamieszczanych przez Hotel lub Partnera w ExtraInHotel, pod kątem zgodności z Regulaminem Biznes i obowiązującymi przepisami prawa.
   3. Usługodawca zastrzega sobie, w granicach obowiązujących przepisów prawa, możliwość zaprzestania świadczenia usług, usunięcia wszelkich danych Hotelu lub Partnera, przeniesienia praw do Aplikacji i serwisu internetowego na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Aplikacją lub ExtraInHotel, z tytułu których Hotelowi lub Partnerowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
   4. Usługodawca zastrzega sobie nadto prawo do:
    1. zablokowania dostępu, czasowego zawieszenia, a nawet usunięcia Profilu Hotelu lub Konta Partnera naruszającego postanowienia Regulaminu Biznes, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub osób trzecich,
    2. podjęcia wszelkich innych kroków zapewniających działanie Aplikacji i ExtraInHotel zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami,

    Zablokowanie Profilu Hotelu lub Konta Partnera trwa do momentu ustania przyczyny jego zablokowania lub wyjaśnienia przez Usługodawcę czy Hotel lub Partner naruszył postanowienia Regulaminu Biznes. Informacja o zablokowaniu Profilu Hotelu lub Konta Partnera jest przesyłana na adres e-mail Hotelu lub Partnera.

    

  1. Prawa i obowiązki Hotelu lub Partnera.

    

   1. Korzystanie z ExtraInHotel przez Hotel i Partner jest częściowo odpłatne, a zasady płatności określa §10 Regulaminu Biznes.
   2. Hotel lub Partner jest zobowiązany w szczególności do:
    1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Aplikacji lub ExtraInHotel oraz od korzystania z ExtraInHotel i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla Użytkowników, Usługodawcy, Hoteli lub Partnerów,
    2. przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
    3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu Biznes.
   3. Hotel lub Partner nie może:
    1. zamieszczać treści reklamowych czy marketingowych innych niż określone w §5 ust. 2 i w § 6 ust. 2 Regulaminu Biznes,
    2. zamieszczać adresów stron internetowych lub odnośników do innych stron internetowych niż strona własna Hotelu lub Partnera,
    3. udostępniać Hasła i dostępu do Profilu Hotelu lub Konta Partnera osobom trzecim lub podszywać się pod inne podmioty,
    4. korzystać z Aplikacji w celach innych niż określone w Regulaminie Biznes,
    5. zamieszczać treści nieprawdziwych, bezprawnych lub erotycznych, pornograficznych, zniesławiających, rasistowskich, obraźliwych lub nawołujących do nietolerancji, szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii.
   4. Hotel lub Partner ponosi w stosunku do Usługodawcy, innych Hoteli, innych Partnerów, Użytkowników lub osób trzecich pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje działania, w tym wszelkie przypadki naruszenia przez niego prawa lub postanowień Regulaminu Biznes oraz za treści i wypowiedzi zamieszczane przez niego w ExtraInHotel.
   5. Każdy Hotel lub Partner jest uprawniony do poinformowania Usługodawcy o stwierdzeniu naruszania zasad Regulaminu Biznes, w sposób określony w § 12 Regulaminu Biznes. Zgłoszenie powinno zawierać: link do strony gdzie nastąpiło naruszenie, opis naruszenia prawa.
   6. Hotel lub Partner zapewnia, że podawane przez niego treści, zdjęcia, inne dane są prawdziwe, aktualne i poprawne oraz zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym .

    

  1. Zasady odpowiedzialności.

    

   1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność Aplikacji i serwisu internetowego ExtraInHotel, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności spowodowanych:
    1. siłą wyższą,
    2. niedozwolonym lub bezprawnym działaniem Użytkownika, Hotelu, Partnera lub osób trzecich,
    3. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik, Hotel lub Partner ma zawarte umowy,
    4. działaniem lub zaniechaniem organów władzy,
    5. korzystaniem przez Użytkownika, Hotel lub Partnera ze sprzętu bądź oprogramowania niespełniającego wymogów określonych w Regulaminie lub Regulaminie Biznes.

    

  1. Płatności.

    

   1. Usługi określone w §5 ust. 1 – 2, 4 – 8 oraz §6 ust. 1 – 2, 4 – 5 są bezpłatne.
   2. Usługi określone w § 5 ust. 3 oraz §5 ust. 3 są płatne. Wysokość wynagrodzenia należnego od Hotelu lub Partnera Usługodawcy określana jest łącznie na podstawie:
    1. Cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Biznes,
    2. złożonego Zamówienia, określającego Budżet Miesięczny (BM), o ile Hotel lub Partner korzysta z usługi BM,
    3. Miesięcznego Raportu Wyświetleń generowanego po zakończonym miesiącu kalendarzowym w Profilu Hotelu oraz na Koncie Partnera oraz przesyłanego na adres e-mail Hotelu lub Partnera, a dotyczącego ilości i czasu faktycznie wyświetlonych Atrakcji.
   3. Ilość faktycznie wyświetlonych Atrakcji Partnera jest zależna od zaakceptowania do wyświetlania Atrakcji Partnera przez wybrany przez Partnera w Zamówieniu Hotel i niewycofania akceptacji przez okres wskazany w Zamówieniu. Ilość faktycznie wyświetlonych Atrakcji Partnera nie jest nigdy większa od ilości wskazanej przez Partnera w warunkowym Zamówieniu, natomiast z uwagi na brak zaakceptowania przez konkretny Hotel Atrakcji Partnera lub cofnięcie akceptacji w trakcie wyświetlania Atrakcji w Aplikacji, może być mniejsza od złożonego Zamówienia.
   4. Hotele mogą obniżać wynagrodzenie należne Usługodawcy poprzez zapraszanie Partnerów i akceptowanie do wyświetlenia wysłanych przez Partnerów Atrakcji. Za każdą Atrakcję, niebędącą Atrakcją własną Hotelu, zaakceptowaną do wyświetlenia przez Hotel i faktycznie wyświetloną w Aplikacji, Usługodawca zapłaci Hotelowi Prowizję, to jest określony procent ceny należnej Usługodawcy od Partnera, zgodnie z Cennikiem. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. W przypadku, gdy Hotel zaakceptuje emisję więcej Atrakcji zewnętrznych niż zamówi do wyświetlenia Atrakcji własnych, Prowizja należna Hotelowi od Usługodawcy zostanie przedstawiona do zapłaty na takich samych zasadach, jak opisane poniżej dla rozliczenia usług płatnych Usługodawcy.
   5. Hotele skategoryzowane są pod względem ilości dostępnych pokoi i informacja o wielkości danego Hotelu (ilości dostępnych pokoi) zawarta jest każdorazowo przy wybieraniu Hotelu w procesie składania Zamówienia przez Partnera.
   6. Wskazany w Zamówieniu okres emisji Atrakcji oznacza co do zasady pełne godziny zegarowe. W przypadku wstrzymania lub zakończenia wyświetlania Atrakcji przed upływem czasu wskazanego w Zamówieniu, rozliczenie za usługi płatne następuje za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usługi wyświetlania.
   7. Ceny podane w załączniku są cenami netto i zostanie do nich doliczony stosowny podatek VAT.
   8. Ceny są zaokrąglane do drugiego miejsca po przecinku, czyli do pełnych groszy w górę.
   9. Rozliczenie za usługi płatne następuje za okresy miesięczne, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę Hotelowi lub Partnerowi do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi płatne.
   10. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie Biznes.
   11. Faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktur.
   12. Wynagrodzenie wynikające z faktury jest płatne na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. Termin płatności wynosi 7 dni.
   13. Dniem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy. Za nieterminowe regulowanie należności wynikających z wystawionej faktury, Hotel lub Partner zapłaci Usługodawcy odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
   14. Usługodawca przewiduje prowadzenie akcji promocyjnych oraz lojalnościowych, w których zostaną zaproponowane nagrody wartościowe lub nagrody w postaci dodatkowych niepłatnych usług w ExtraInHotel.

    

  1. Prawa autorskie.

    

   1. Nie jest dozwolone zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie osobom trzecim lub innego rodzaju używanie materiałów chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym lub innym prawem własności intelektualnej bez wyraźnej zgody właściciela takich praw, znaków lub innych praw własności. Hotel lub Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia prawa autorskiego, znaku towarowego bądź innego prawa własności intelektualnej oraz za wszelkie inne straty wynikające z korzystania z materiałów chronionych bez uprzedniej, wyraźnej zgody właściciela tych praw, znaków lub innych praw własności.
   2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Biznes, granice korzystania z praw autorskich przysługujących Usługodawcy oraz poszczególnym uprawnionym (w szczególności Hotelom i Partnerom) wyznaczają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 880).
   3. Zarówno Aplikacja, serwis internetowy, logo „ExtraInHotel”, jak i domena internetowa extrainhotel.com są własnością Usługodawcy. Utwory i znaki towarowe znajdujące się w Aplikacji i w serwisie internetowym, w tym materiały objęte prawem własności intelektualnej, stanowią własność Hotelu, Partnera lub Usługodawcy. Żaden z utworów lub znaków towarowych znajdujących się w Aplikacji czy ExtraInHotel nie może być w całości ani w części powielany, rozpowszechniany, kopiowany, modyfikowany, publikowany, pobierany, wyświetlany, gdziekolwiek zamieszczany, odtwarzany lub transmitowany w żadnej formie ani za pośrednictwem żadnych środków, nie może być też sprzedawany, wypożyczany, odsprzedawany, użyczany w ramach licencji lub podlicencji, wykorzystywany do tworzenia utworów lub opracowań lub innych dzieł pochodnych bądź używany w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy lub właściciela praw, chyba że takie działanie jest wyraźnie dozwolone w ramach prawa.
   4. Hotel lub Partner zamieszczając jakiekolwiek materiały lub wizerunki w ramach ExtraInHotel oświadcza, że:
    1. jest wyłącznym posiadaczem majątkowych praw autorskich i pokrewnych lub praw wynikających z odpowiedniej licencji lub zgody, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać, w szczególności pozwalających na opublikowanie materiałów lub wizerunków w Aplikacji i ich publiczne udostępnienie w ten sposób;
    2. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i pokrewne nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych oraz zapewnia, iż zaspokoił, lub zaspokoi do dnia zamieszczenia materiałów w ramach Aplikacji, związane z nimi wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością materiałów lub wizerunków,
    3. w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zrekompensuje Usługodawcy, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Usługodawcę od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
   5. Hotel lub Partner w momencie zamieszczenia materiałów lub wizerunku w ramach ExtraInHotel, udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w zakresie korzystania z materiałów lub wizerunków zamieszczonych w ExtraInHotel w celu świadczenia usług w ramach Aplikacji i ExtraInHotel, w tym publikacji materiałów, zgodnie z jej Regulaminem Biznes, podlegających upublicznieniu, w całości i we fragmentach na wszelkich znanych Hotelowi lub Partnerowi i Usługodawcy w chwili udzielenia licencji polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:
    1. utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
    2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
    3. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt.b – publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
    4. dokonywanie przez Usługodawcę wszelkich opracowań, tłumaczeń i przeróbek, w tym w szczególności w Aplikacji oraz wykorzystania w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi treściami,
    5. rozporządzenie i korzystanie z praw zależnych, w tym ich wykonywanie przez podmioty trzecie.
   6. Hotel lub Partner ma prawo zamieścić w ExtraInHotel nieograniczoną liczbę informacji, materiałów lub wizerunków z zastrzeżeniem technicznych możliwości Aplikacji.

    

  1. Sposoby kontaktu.

    

   1. Hotel lub Partner i Usługodawca mogą kontaktować się ze sobą poprzez wiadomość e-mail, wysłaną przez Hotel lub Partnera na adres kontakt@extrainhotel.com lub wiadomość e-mail, wysłaną przez Usługodawcę z tego adresu na adres e-mail wskazany przez Hotel lub Partnera.

    

  1. Reklamacje.

    

   1. Hotel lub Partner może wnieść reklamacje w zakresie funkcjonowania Aplikacji i serwisu internetowego ExtraInHotel.
   2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, adres e-mail, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości.
   3. Reklamacje należy składać w sposób określony w §12 Regulaminu Biznes.
   4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania.
   5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na wskazany w reklamacji adres e-mail.

    

  1. Rozwiązanie, wypowiedzenie.

    

   1. Świadczenie usług polegających na wyświetlaniu Atrakcji Partnera lub Hotelu w Aplikacji ma charakter czasowy, co do zasady trwa przez czas określony w Zamówieniu, ale Partner lub Hotel może w dowolnym momencie zakończyć wyświetlanie Atrakcji i tym samym rozwiązać umowę świadczenia usług drogą elektroniczną z Usługodawcą, poprzez wybranie odpowiedniej opcji z poziomu Profilu Hotelu lub Konta Partnera lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie na adres: pomoc@extrainhotel.com z adresu e-mail podanego przy rejestracji Profilu lub Konta.
   2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana za wypowiedzeniem każdej ze stron przez oświadczenie złożone drugiej stronie w każdym czasie z 14 dniowym okresem wypowiedzenia. Oświadczenia o wypowiedzeniu należy składać na adres: pomoc@extrainhotel.com z adresu e-mail podanego przy rejestracji Profilu lub Konta.
   3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z usunięciem Profilu Hotelu lub Konta Partnera w Aplikacji. Zobowiązania Stron powstałe z tytułu korzystania z usług płatnych zostaną rozliczone do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa uległa rozwiązaniu.

    

 1. Postanowienia końcowe.

   

  1. Zapisy niniejszego Regulaminu Biznes mogą ulec zmianie. Każda zmiana Regulaminu Biznes zostanie Hotelowi i Partnerowi zakomunikowana z 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez publikację zmian w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu Biznes na stronie www.extrainhotel.com oraz w Aplikacji wraz z informacją o ich dokonaniu.
  2. Po ukazaniu się na stronie www.extrainhotel.com lub w Aplikacji informacji o zmianach w Regulaminie Biznes, Hotel lub Partner powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie na Profil lub Konto po wejściu Regulaminu Biznes w życie stanowi akceptację jego nowej treści.
  3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Biznes, Hotel lub Partner powinien powstrzymać się od zalogowania na Profil lub Konto i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji w formie mailowej na adres: kontakt@extrainhotel.com.
  4. Oświadczenie o braku zgody na zmiany w Regulaminie Biznes jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, tym samym z usunięciem Profilu lub Konta.
  5. Usługodawca może zakończyć działanie Aplikacji w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem Hoteli i Partnerów.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Aplikacji w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania świadczenia usługi były jak najmniej uciążliwe dla Hoteli i Partnerów.
  7. Miejscem świadczenia usług przez Usługodawcę jest terytorium Polski.
  8. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługodawcą a Hotelem lub Partnerem jest prawo polskie.
  9. Hotel lub Partner nie może przekazywać w całości ani części praw ani obowiązków wynikających z umowy z Usługodawcą, nie może też w żaden inny sposób nimi rozporządzać, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
  10. Regulamin Biznes jest dostępny pod adresem www.extrainhotel.com i może zostać utrwalony przez Hotel lub Partnera w wybranej przez niego formie.
  11. Regulamin Biznes obowiązuje od dnia 01.03.2018 do dnia jego odwołania lub zmiany przez Usługodawcę.

Załącznik nr 1. Cennik